Energetska efikasnost

Jedan od razloga za osnivanje firme bio je pružanje usluga iz oblasti racionalne potrošnje i gazdovanja energijom. Firma je imala priliku da u saradnji sa konsultantskim firmama MANAGEMENT SYSTEMS OY- Helsinki i RCG/HAGLER, BAILLY, INC, Washington DC preuzela metodologiju za dijagnostiku energetske efikasnosti u industriji. Tokom godina metodologija je unapređivana i primenjivana u brojnim industrijskim objektima i komunalnoj energetici.

Neki od značajnijih projekata koji su u međuvremenu realizovani iz ove oblasti su:

 • Projekat racionalnog upravljanja energijom i proizvodnjom u Srpskoj fabrici stakla iz Paraćina u saradnji sa konsultantskom firmom MANAGEMENT SYSTEMS OY (Helsinki) i Ekonomskim institutom Beograd;
 • Razvoj i primena sistema za racionalnu upravljanje toplotnom i električnom energijom u nekoliko pogona DD ZASTAVA Kragujevac grupe, u saradnji sa Ekonomskim instituom Beograd (projekat registrovan kao "Energy efficiency 2000" UN);
 • Projekat Optimalnog upravljanja energijom i proizvodnjom u Fiberglas fabrici ETEX iz Baljevca na Ibru;
 • Dijagnostičke studije energetske efikasnosti (energy audit report) za: TE-TO Novi Sad, Fabrika cementa KOSJERIĆ, BALKAN Suva Reka, KAP Podgorica, CELPAK Prijedor, Industrija keramike Titov Veles, PETROHEMIJA Kutina, KRKA Novo Mesto – u saradnji sa RCG/HAGLER, BAILLY, INC, Washington (USAID finansiran projekat energetske efikasnosti u industriji);
 • Studija “Eksploatacija jalovine sa separacije rudnika uglja Baljevac na Ibru u saradnji sa Rudarsko – geološkim fakultetom Beograd;
 • Optimizacija potrošnje energije i vode u Jugoslovenskoj armiji (JA), Strategija pouzdanog snabdevanja i efikasne potrošnje energije u Jugoslovenskoj armiji do 2010. godine u saradnji sa Ekonomskim institutom Beograd;
 • Dijagnostička studija sistema daljinskog grejanja grada Bora;
 • Dijagnostička studija snabdevanja toplotnom energijom za grejanje i tehnološke potrebe Resavice; Projekat rekonstrukcije i unapređenja sistema daljinskog grejanja Resavice u saradnji sa DP "MIK" Belgrade;
 • Razvoj i implementacija softverskog paketa sa relevantnom bazom podataka za optimizaciju distribucije toplotne energije toplane DUNAV u Beogradu;
 • Tehno-ekonomska analiza projekata za uštedu energije “ZASTAVA-ENERGETICS”, DD "SLOGA" Petrovaradin, DD "ZORKA" Šabac, Underground Mine "VODNA-REMBAS", "KIRKA-FARMA" Zemun Polje, DD 'FASO" Vladimirci;
 • Izrada investicionog programa za rekonstrukciju kotlovskog postrojenja i konverziju na prirodni gas za DD "BEOGRADSKI PAMUČNI KOMBINAT" Beograd;
 • Tehno-ekonomske analize sa investicionim programom “Optimalna potrošnja prirodnog gasa u rezidencijalnim i privrednim objektima u Aranđelovcu”;
 • Razvoj softverskog paketa za analizu potrošnje energije na površinskim kopovima u Crnoj Gori u saradnji sa Rudarsko – geološkim fakultetom iz Beograda;
 • Razvoj i primena specijalističkog softvera sa relevantnom bazom podataka za analizu energetske efikasnosti za različite sisteme daljinskog grejanja u Srbiji u saradnji sa Energo Consulting Heidelberg finansiran od strane KfW banke;
 • Studija energetske efikasnosti sistema daljinskog grejanja u Obrenovcu sa razvojem specijalističke softverske aplikacije i relevantne baze podataka (2001 – 2004; 2005 - 2007);
 • Studija unapređenja energetske efikasnosti sistema daljinskog grejanja u Obrenovcu (2007-2009).