Mineralne sirovine

Kompanija ima iskustva sa ležištima čvrstih mineralnih sirovina, kao i sa ležištima nafte i gasa. Za naše klijente obezbeđujemo širok spektar usluga u oblasti istraživanja ležišta mineralnih sirovina:

 • Planiranje istražnih radova;
 • Organizacija istražnih radova;
 • Nadzor nad izvođenjem istražnih radova;
 • Obrada podataka dobijenih istražnim radovima;
 • Modeliranje ležišta;
 • Proračun i klasifikacija rezervi;
 • Izrada elaborata o rezervama;
 • Evaluacija koncesionog prava;
 • Upravljanje istražnim pravima i koncesijama.

Kompanija je radila na ležištima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Ruskoj Federaciji, Iraku i Libanu.

Tekon je realizovao veliki broj projekata iz ove oblasti. Najprestižnija dostignuća kompanije u ovoj oblasti su: modeliranje, proračun, klasifikacija i elaboracija rezervi Kosovsko-Metohijskog ugljenog basena, procena izvodljivosti koncesije naftnog bloka u Iraku i istraživanja nekoliko ležišta nafte u Ruskoj Federaciji.

U cilju obezbeđenja vrhunske usluge našim klijentima, regrutovali smo i testirali značajan broj iskusnih geologa, koje angažujemo u slučaju potrebe za njihovim specijalističkim znanjima i umećima.

Tokom vremena firma je radila brojne projekte eksploatacije novih ležišta mineralnih sirovina i optimizacije postojećih sistema eksploatacije mineralnih sirovina. Razvili smo saradnju sa brojnim domaćim i inostranim rudarskim ekspertima.

Kompanija pruža širok spektar usluga u oblasti eksploatacije i prerade mineralnih sirovina:

 • Konceptualna rešenja;
 • Projektovanje rudnika;
 • Studije izvodljivosti;
 • Upravljanje kvalitetom mineralne sirovine;
 • Revizija rudarskih radova;
 • Optimizacija rudarskih radova;
 • Upravljanje projektima i nadzor;
 • Nadzor i upravljanje nad procesom konstrukcije rudarskih mašina;
 • Priprema tehničkih specifikacija za opremu;
 • Upravljane tenderskim procesom i evaluacija;
 • Usluge zaštite životne sredine u rudarstvu;
 • Istraživanje tržišta mineralnih sirovina;
 • Upravljanje proizvodnjom u rudnicima
 • Uvođenje i optimizacija menadžment sistema saglasno zahtevima međunarodnih standarda.

Značajnija dostignuća kompanije u ovoj oblasti su:

 • Konsultantska pomoć pri upravljanju projektom vrednim 85 mil. EUR - montaža i puštanje u rad rotornog bagera, transportera sa trakom i odlagača u površinskom kopu Tamnava Zapadno polje kao podizvođač RWE POWER INTERNATIONAL;
 • Procena vrednosti rudarskih radova i ležišta u RTB Bor;
 • Procena izvodljivosti koncesije na eksploataciju nekoliko ležišta u Iraku i Ruskoj Federaciji, etc.
 • Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom na radu saglasno zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 u RB KOLUBARA iz Lazarevca i uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom na radu saglasno zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 u rudnik lignita STANARI iz Republike Srpske.

U cilju obezbeđenja vrhunske usluge našim klijentima, kompanija je razvila mrežu iskusnih eksperata - saradnika, čija specifična znanja i umeća koristimo kada je to potrebno.

Tekon je do sada realizovao veliki broj projekata iz oblasti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina