Reference

 

Ime projekta i kratak opis

Država/Godina/Investitor Korisnik/Partneri

Monitoring sistem zaštite životne sredine na PK Tamnava – Zapadno polje

Idejni projekat za monitoring sistema zaštite životne sredine za rudnik (ambijentalna koncentracija prašine, kvalitet zemljišta, nivo buke, kvalitet i nivo podzemnih i površinskih voda). 

Srbija 2009
EBRD / ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd
RUDARSKI INSTITUT Zemun

 

Tehnička kontrola „Programa dopunskih istražnih radova na ležištu uglja Tamnava – Zapadno polje u Kolubarskom ugljenom basenu”

Tehnička kontrola programa saglasno aktuelnoj zakonskoj regulativi u Srbiji, koja se tiče geološkog istraživanja.

Srbija 2009
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd

 

 

Projekat “EPS II Power II – Tamnava West Lignite Mine – Consulting Services for Lender's Environmental Engineer

Nadzor i tehnička podrška implementaciji Akcionog plana zaštite životne sredine na PK Tamnava – Zapadno polje u Kolubarskom ugljenom basenu.

Srbija 2008
EBRD/ ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd
RUDARSKI INSTITUT Zemun

 

Tehnička kontrola „Programa detaljnih istražnih radova na ležištu uglja Polje E u Kolubarskom ugljenom basenu”

Tehnička kontrola programa saglasno aktuelnoj zakonskoj regulativi u Srbiji, koja se tiče geološkog istraživanja. 

Srbija 2008
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd

 

Razvoj i implementacija QMS i EMS saglasno ISO 9001 i ISO 14001 standardima u RB KOLUBARA

Razvoj i implementacija integrisanog sistema upravljanja saglasno ISO 9001 i ISO 14001 standardima u EPS-ovoj kompaniji PD RB KOLUBARA koja u svom sastavu ima četiri površinska kopa uglja.

Sertifikacija sistema je uspešno obavljena.

Srbija 2007 - 2009
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd

 

 

Privatizacija RTB Bor – Ocena sirovinske baze i rudarskih radova

Ocena vrednosti sirovinske baze i postojećih i budućih rudarskih radova. Ocena zasnovana na numeričkom modeliranju i detaljnim uvidom in situ. U finalnom izveštaju prezentovani su investicioni i biznis planovi sa godišnjim količinama i kvalitetom rudnog koncentrata na pragu topionice.

Srbija 2007
BASIC ELEMENT, Rusija

 

 

Tehnička kontrola “Programa dopunskih istražnih radova za ležište uglja Tamnava – Zapadno polje u Kolubarskom ugljenom basenu"

Tehnička kontrola programa saglasno važećoj regulativi iz oblasti geoloških istraživanja ležišta.

Srbija 2007
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd

 

 

Projekat ”EPS II Power II - Tamnava west lignite Mine - Project Management Services for Project Implementation Unit (PIU)”

Tehnička podrška i konsultantska podrška upravljanju projekta konstrukcije i puštanja u rad II BTO sistema (rotorni bager, transporteri sa trakom i odlagač) na PK Tamnava – Zapadno polje. Ukupna investicija u projekat iznosi oko 85 miliona evra.

Srbija 2006 -
EBRD/ ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd
RWE POWER INTERNATIONAL, Keln, Nemačka

 

 

Razvoj i implementacija integralnog sistema upravljanja u rudniku uglja STANARI

Razvoj i implementacija integralnog sistema upravljanja saglasno ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 standardima.

Kompanija je uspešno sertifikovan.

Republika Srpska 2006
EFT Ltd. RUDNIK UGLJA STANARI

 

 

Studija „Mogućnost selektivnog otkopavanja dijatomejske zemlje u Kolubarskom ugljenom basenu”

Studija je realizovana u cilju ispitivanja mogućnosti selektivnog otkopavanja dijatomejske zemlje u Kolubarskom basenu.

 

 

Srbija 2006
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd

INSTITUT ZA HEMIJSKE TEHNOLOGIJE, Beograd

 

Studija: „Studija izvodljivosti preseljenja kapitalne infrastrukture, vodotokova i naselja u funkciji razvoja površinske eksploatacije u Kolubarskom ugljenom basenu“

Glavni cilj je bio da se procene tehničke mogućnosti preseljenja kapitalnih infrastrukturnih objekata (pruga Beograd-Bar, Ibarska magistrala), postojećih vodotokova i naselja u funkciji razvoja površinske eksploatacije uglja u Kolubarskom basenu.

Studija je dokazala izvodljivost i korišćena je u procesu donošenja poslovnih odluka oko preseljavanja sela Vreoci u funkciji proširenja površinskog kopa Polje D.

Srbija 2006
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd
INSTITUT CIP, Beograd
INSTITUT JAROSLAV ČERNI, Beograd

 

 

Proračun, klasifikacija i elaboracija rezervi uglja u neistraženom delu ležišta „Kovin“.

Saglasno zakonskoj obavezi peridičnog istraživanja rezervi uglja, inovacije Elaborata o rezervama, kao i obezbeđenja sirovinske baze za buduću eksploataciju, TEKON je realizovao proračun, klasifikaciju i elaboraciju rezervi uglja. Elaborat o rezervama je verifikovan od strane za to nadležne Republičke Komisije.

Srbija 2004-2005
JP EPS, Beograd
RUDNIK UGLJA KOVIN

 

Detaljna geološka istraživanja neistraženog dela ležišta uglja „Kovin“.

Detaljni istražni radovi su izvršeni u cilju obezbeđenja dodatnih rezervi uglja, kao i da se proceni mogućnost selektivne eksploatacije šljunka i peska. Tokom projekta, izrađene su 42 bušotine, od kojih je 5 sa platform na Dunavu, karotaž, seizmička merenja na 2 profila, mapiranje i uzorkovanje, laboratorijske analize i elaboracija.

Srbija 2003-2004

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd
RUDNIK UGLJA KOVIN
NIS GEOFIZIČKI INSTITUT, Beograd
ISTRAŽNI RADOVI ZAJAČA, Loznica
RUDARSKI INSTITUT, Zemun
RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET, Beograd

 

Studija” Mogućnost prodaje mrkog uglja na tržištu Srbije i Crne Gore”

Studija istraživanja tržišta je rađena kao podrška poslovnoj odluci ponovnog otvaranja podzemnog rudnika uglja „JERMA“ kod Pirota.

 

Srbija 2003-2004
PP HRAM, Pirot

 

Studija „Geološki uslovi za bezbednu i izvodljivu eksploataciju u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji – aktivni rudnici“.

Identifikacija delova ležišta uglja pogodnih za primenu savremenih metoda eksploatacije i opreme u aktivnim rudnicima sa podzemnom eksploatacijom.

Srbija 2003
Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd
Rudarsko geološki fakultet, Beograd

 

Procena izvodljivosti koncesije za „Sedmi naftni blok u Iraku”

TEKON je bio angažovan za reprocesiranje istražnih podataka i za procenu koncesije za ležište nafte. Projekat je završen 2003. godine sa značajnim rezultatima koji su prihvaćeni od strane klijenta. Dalji razvoj zavisi od situacije u zemlji.

Irak 2003
SHANFARI GROUP, Lebanon
CROSSROADS, Beograd

 

Studija „Geološki uslovi za bezbednu i izvodljivu eksploataciju u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji – neaktivni rudnici“.

Identifikacija delova ležišta uglja pogodnih za primenu savremenih metoda eksploatacije i opreme u neaktivnim rudnicima sa podzemnom eksploatacijom.

Srbija 2002
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE
RGF, Beograd

 

Studija „Geološki uslovi za bezbednu i izvodljivu eksploataciju u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji – Aleksinac i Ćirikovac“.

Identifikacija delova ležišta uglja pogodnih za primenu savremenih metoda eksploatacije i opreme u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom Aleksinac i Ćirikovac.

Srbija 2001
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE
RGF, Beograd

 

Studija „Istraživanje tržišnog potencijala za plasman antracitskih filtera za vodu”

Istraživanje tržišta je realizovano kao deo napora da se dodatno valorizuju rezerve antracita u rudniku Vrška Čuka.

Srbija 1997
JP EPS, Beograd
RUDNIK UGLJA VRŠKA ČUKA

 

Proračun, klasifikacija i elaboracija rezervi uglja u ležištu Centralno polje rudnika Štavalj

Saglasno zakonskoj obavezi peridičnog istraživanja rezervi uglja, inovacije Elaborata o rezervama, kao i obezbeđenja sirovinske baze za buduću eksploataciju, TEKON je realizovao proračun, klasifikaciju i elaboraciju rezervi uglja. Elaborat o rezervama je verifikovan od strane za to nadležne Republičke Komisije.

Srbija 1996
JP EPS, Beograd
RUDNIK UGLJA ŠTAVALj,

 

Izrada Glavnog rudarskog projekta za površinski kop dekorativnog kamena BUKOVIK

Izrada Glavnog rudarskog projekta za površinski kop dekorativnog kamena BUKOVIK iz Bukovika, saglasno rudarskoj regulativi Republike Srbije

Srbija 1994
GRANIT, Bukovik

 

Proračun, klasifikacija i elaboracija rezervi uglja ležišta Kosovsko-Metohiskog ugljenog basena

TEKON je realizovao numeričko modeliranje ležišta, proračun rezervi, klasifikaciju i elaboraciju za dva najveća lignitska basena na Zapadnom Balkanu – Kosovsko-Metohijski ugljeni basen. Potvrđeno je 14 milijardi tona lignita. Elaborat je uspešno potvrđen od strane za to formirane republičke Komisije.

Srbija 1995
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Beograd
RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET, Beograd

 

Proračun, klasifikacija i elaboracija rezervi uglja ležišta Jarando i Tadenje u Ibarskim rudnicima uglja

Saglasno zakonskoj obavezi peridičnog istraživanja rezervi uglja, inovacije Elaborata o rezervama, kao i obezbeđenja sirovinske baze za buduću eksploataciju, TEKON je realizovao proračun, klasifikaciju i elaboraciju rezervi uglja. Elaborat o rezervama je verifikovan od strane za to nadležne Republičke Komisije.

Srbija 1995
JP EPS, Beograd
IBARSKI RUDNICI, Baljevac

 

Optimizacija postojećih sistema za eksploataciju na površinskim kopovima TREŠNJA i ČOKOĆE u fabrici cementa NOVI POPOVAC

Zbog velike količine jalovog materijala (oko 30% od svih otkopanih količina je odloženo kao jalovina), klijent je zahtevao da se pronađe održivo rešenje koje će smanjiti količinu jalovog materijala na površinskim kopovima krečnjaka i laporca TREŠNJA i ČOKOĆE i u tom smislu smanjiti proizvodne troškove. Tokom realizacije projekta TEKON je razvio numerički model, realizovao geostatističke analize, predložio modifikaciju tehnologije i razvio softver za planiranje proizvodnje i upravljanje kvalitetom. Projekat je bio izuzetno uspešan zato što je u potpunosti eliminisao jalovi-otpani materijal. Cementara i dan danas koristi softver razvijen od strane TEKON-a.

Srbija 1994
FC NOVI POPOVAC, Paraćin
RGF, Beograd

 

Procena izvodljivosti koncesije za naftna polja Donetsk, Sirtovsk Rodnikovskoe, Romanovskoe and Verzovskoe u regiji Orenburg u Ruskoj Federaciji

Klijent je kupio inicijalni koncesioni dosije za 2 miliona dolara i angažovao TEKON u cilju da proceni izvodljivost dodatnih investicija od 18 miliona dolara u detaljne istražne radove. Procena je zasnovana na klijentovoj profitnoj margini. Studija je koristila kao podrška poslovnoj odluci o budućnosti projekta. TEKON je savetovao Klijenta da napusti projekat, što je i učinjeno.

Ruska federacija 1994 - 1995
DANJAN INTERNATIONAL Inc, Canada
DANJAN INTERNATIONAL Inc, Canada

 

Studija ”Mogućnost korišćenja otpada od separacije rudnika uglja Baljevac na Ibru

Ibarski rudnici iz Baljevca je angažovao TEKON u cilju korišćenja otpada iz rudničke separacije u cilju pronalaženja mogućnosti za redukciju troškova proizvodnje. Studija je predložila mere ublažavanja u cilju realizacije projekta.

Srbija 1992
IBRASKI RUDNICI, Baljevac
RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET, Beograd
INSTITUT VINČA, Beograd