EMS

Standard ISO 14001 (EMS – Environmental Management System) je svetski priznati standard za implementaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Sam standard nije namenjen nijednoj konkretnoj grani industrije, već ima područje primene u svim delatnostima.

Razlozi za uvođenje EMS:

Jedna organizacija najčešće se odlučuje za uvođenje i sertifikovanje EMS zbog:

 • Zahteva tržišta – kupci, pogotovu inostrani, mogu zahtevati da organizacija uvede i sertifikuje sistem EMS, da bi poslovali sa organizacijom;
 • Povećanja konkurentnosti – sertifikat ima jak marketinški potencijal naročito na tržištima razvijenih zemalja;
 • Ispunjavanja zakonskih obaveza po pitanju životne sredine – sistem omogućava sistematsko praćenje, identifikovanje i ispunjavanje zakonskih obaveza organizacije na polju životne sredine;
 • Obezbeđivanja sistematske primene mera zaštite životne sredine – sistem omogućava sistematsko planiranje i realizaciju mera zaštite životne sredine i praćenje njihovih efekata“;
 • Poboljšanja javne slike organizacije – organizacija koja se odgovorno ponaša prema životnoj sredini ima bolju prođu na tržištu.

Koristi od uvođenja EMS:

Na osnovu mnogobrojnih analiza sprovedenih u sertifikovanim firmama, utvrđeno je da jedna organizacija može od sertifikovanog sistema da ima neke od sledećih koristi:

 • Usaglašavanje sa zakonskim zahtevima – olakšava usaglašavanje poslovanja organizacije sa zakonom, što direktno dovodi do smanjenja broja kazni i žalbi iz neposrednog okruženja zbog ispuštanja zagađujućih materija u okolinu;
 • Poboljšan odnos prema životnoj sredini – sistematsko planiranje i primena mera zaštite životne sredine stvara poboljšan odnos organizacije prema životnoj sredini;
 • Poboljšan položaj organizacije na tržištu – stvara mogućnosti za izvoz na tržišta razvijenih zemalja, proširuje listu potencijalnih partnera u zemlji i inostranstvu, itd.;
 • Bolje iskorišćenje sirovina i ostalih resursa – do efikasnijeg poslovanja dolazi se kroz smanjenje količine nastalog otpada, povećanje stepena iskorišćenja otpada, racionalnije potrošnje sirovina i energije;
 • Smanjenje mogućnosti aksidenta – sistematsko upravljanje i kontrola rizika smanjuje mogućnost za nastanak aksidenta.
 • Sticanje ugleda u široj okolini – sertifikat je prepoznatljiv kod nas i u svetu i ukazuje na organizaciju koja ima odgovoran pristup prema životnoj sredini,

Aktivnosti oko uvođenja i sertifikacije EMS:

Saradnja sa nama može vašu organizaciju veoma brzo da dovede do sertifikata. Naš pristup podrazumeva realizaciju sledećih aktivnosti:

 • Analiza početnog stanja – iskusni konsultanti snimaju početno stanje analizom dokumenta, intervjuisanjem relevantnih predstavnika menadžmenta i zaposlnih i obilaskom organizacije i izrađuju elaborat početnog stanja, koji identifikuje sve neusaglašenosti sa zahtevima standarda; 
 • Informisanje menadžmenta – konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom u privredi na jasan i konkretan način upoznaju menadžment organizacije na informativnom predavanju o menadžerskim aspektima standarda i sitema;
 • Obučavanje radnog tima – konsultanti pomažu menadžmentu da formira tim za implementaciju sistema i vrše obuku članova tima za razvoj i primenu sistema. Obuku vrše iskusni predavači sa velikim praktičnim iskustvom u privredi i prenosu znanja.
 • Definisanje plana implementacije sistema – konsultant daje predlog plana implementacije sistema, koji obuhvata sve aktivnosti do sertifikacije sistema;
 • Razvoj sistemskih dokumenta – radi skraćivanja vremena potrebnog za sticanje sertifikata, konsultant na osnovu analize funkcionisanja organizacije izrađuje nacrte svih sistemskih dokumenata, koje članovi tima reviduju i usaglašavaju sa konsultantima. Dosadašnja praksa je ukazala da se na ovaj način mnogo brže dolazi do željenih rezultata, nego kada obučeni članovi radnog tima pišu procedure od praznog papira, a konsultanti samo proveravaju njihovu usaglašenost sa zahtevima standarda;
 • Obućavanje za primenu dokumenata – konsultanti vrše obuku zaposlenih za primenu dokumenata. Obuku vrše predavači sa velikim iskustvom u prenosu znanja zaposlenima iz privrede.
 • Primena dokumenata – primenom sistemskih dokumenata u svakodnevnoj poslovnoj praksi, uspostavlja se sistem i stvara preduslov za njegovu sertifikaciju;
 • Obučavanje internih proverivača – interni proverivači koji se biraju iz redova zaposlenih su zaduženi za kontrolu primene sistema.
 • Interna provera – obučeni interni proverivači pod nadzorom konsultanata obavljaju prvu internu proveru primene sistema;
 • Priprema za sertifikaciju – klijent bira sertifikaciono telo, otklanjaju se neusaglašenosti utvrđene internom proverom, zakazuje se zvanično ocenjivanje i podnosi zahtev za zvanično ocenjivanje;
 • Sertifikacija – zvanično ocenjivanje koje vrše eksterni ocenjivači i koje se obično sastoji od predocenjivanja i ocenjivanja.

Tekon je pomogao velikom broju firmi da dođu do sertifikata