IMS

Integrisani sistemi (zajednička implementacija standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Koncept integracije različitih sistema menadžmenta u jedinstven Integrisani sistem menadžmenta (IMS - integrated management system), primenjuje se radi uspešnijeg upravljanja celokupnim poslovnim sistemom. Integrisanje sistema menadžmenta je izvrsna prilika da se poveća efikasnost sistema menadžmenta u jednom preduzeću.

Prednosti integracije menadžment sistema su:

Jedna organizacija se najčešće odlučuje za uvođenje integrisanog sistema menadžmenta iz sledećih razloga:

 • Adapatacija osnovnog menadžment sistema prema različitim standardima je efikasnija i jeftinija od gradnje i primene pojedinačnih MS;
 • Integracija sistema menadžmenta omogućuje efektivnije odvijanje dnevnih operacija bez uključivanja najvišeg rukovodstva, ostavljajući mu vremena za strateške aktivnosti;
 • Bolje prihvatanje od strane zaposlenih, manji međufunkcionalni konflikti i veća motivacija zbog postavljenih ciljeva zadovoljstva svih zainteresovanih strana;
 • Privrženost, pažnja i uključivanje najvišeg rukovodstva daleko je izvesnija kada su integrisani ciljevi, resursi i mere i kada se vrši zajedničko preispitivanja IMS. Ovo je bolje i efikasnije nego ako se sve radi za svaki menadžment sistem posebno;
 • Efektivnije je integrisanje IMS u strategiju i praksu organizacije od integrisanja pojedinačnih MS;
 • Primena i održavanje sistema kroz integrisana ispitivanja, verifikacije, preispitivanja i valorizacije štedi vreme i novac;
 • Efikasniji je jedinstven proces poboljšanja sa više aspekata nego više odvojenih procesa poboljšanja;
 • Jefitniji i efektivniji je reinženjering procesa koji sadrži više aspekata od višestrukih reinženjeringa sa određenog aspekta;
 • Jeftiniji i efektivniji je interni audit i priprema za sertifikaciju IMS od pojedinačnih za svaki MS;
 • Sticanje poverenja kod kupaca i pozitivan imidž na tržištu i u društvu;
 • Integrisani sistem obezbeđuje veći nivo menadžment kontrole nego kada je uspostavljen menadžment više različitih sistema;
 • Optimizacija prioriteta, kada je jedan predstavnik rukovodstva fokusiran i zadužen za IMS u odnosu na više osoba zaduženih za različite sisteme koji imaju svoje fokuse i prioritete;
 • Jednistveni program obuka za IMS štedi novac i vreme, a smanjuje pojavu konfuzije kod zaposlenih porukama iz odvojenih obuka za različite sisteme.

Tekon je pomogao značajnom broju organizacija da uvedu i sertifikuju integrisane menadžment sisteme saglasno zahtevima adekvatnih međunarodnih standarda.