LQMS

Priprema laboratorija za akreditaciju

Sistem Menadžmenta Kvalitetom Laboratorije, usaglašen sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2005, namenjen je svim laboratorijama koje se bave ispitivanjem ili etaloniranjem proizvoda. Akreditacija je zvanično priznanje kojim nacionalni organ za akreditaciju nakon sprovedenog postupka akreditacije, potvrđuje da je organizacija kompetentna za obavljanje određenih poslova u definisanom obimu akreditacije. Akreditacija predstavlja instrument kojim se ostvaruje poverenje u kompetentnost na bazi međunarodnih standarda.

Razlozi za primenu standarda ISO/IEC 17025:

Jedna laboratorija se najčešće odlučuje za uvođenje i sertifikovanje sistema zbog:

 • smanjenja broja grešaka i reklamacija (svetska istraživanja ukazuju da 80% grešaka u poslovanju laboratorije nastaje tokom pripremnih aktivnosti i pri postupanju sa objektom ispitivanja nakon samog procesa, dok svega 20% analitičkih grešaka potiče od primene konkretne metode);
 • povećanja efikasnosti i profitabilnosti poslovanja;
 • poboljšanja tržišne pozicije laboratorije (akreditovana laboratorija ima veće mogućnosti za dobijanje posla od onih koje to nisu);
 • ispunjavanja zakonskih preduslova za obavljanje pojedinih analiza (sertifikacija laboratorije je zakonski preduslov za obavljanje pojedinih analiza);
 • zahteva međunarodnih korisnika/isporučilaca koji se odnose na poslovanje po međunarodno priznatim standardima (internacionalni klijenti zahtevaju da je laboratorija akreditovana pre nego što je angažuju).

Koristi od primene standarda ISO/IEC 17025:

 • poboljšanje tržišne pozicije (postoje čitave oblasti koje mogu da obrađuju samo akreditovane laboratorije);
 • povećanje efikasnosti i profitabilnosti poslovanja;
 • veće zadovoljstvo klijenata;
 • olakšavanje saradnje između laboratorija i drugih tela pri razmeni informacija i iskustava,
 • olakšavanje saradnje pri harmonizovanju standarda i procedura,
 • prikazivanje nepristrasnosti, eliminisanje uticaja (komercijalni, finansijski i ostali pritisci) na tehničko odlučivanje i stvaranje uslova za poverenje u samostalnost odlučivanja i integritet u vezi sa aktivnostima ispitivanja ili etaloniranja.

Aktivnosti oko uvođenja i sertifikacije LQMS

Tekon vašu laboratoriju može veoma brzo da dovede do sertifikata. Naš pristup podrazumeva realizaciju sledećih aktivnosti:

 • Analiza početnog stanja – iskusni konsultanti snimaju početno stanje analizom dokumenta, intervjuisanjem relevantnih predstavnika menadžmenta i zaposlnih i obilaskom organizacije i izrađuju elaborat početnog stanja, koji identifikuje sve neusaglašenosti sa zahtevima standarda; 
 • Informisanje menadžmenta – konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom u privredi na jasan i konkretan način upoznaju menadžment organizacije na informativnom predavanju o menadžerskim aspektima standarda i sitema;
 • Obučavanje radnog tima – konsultanti pomažu menadžmentu da formira tim za implementaciju sistema i vrše obuku članova tima za razvoj i primenu sistema. Obuku vrše iskusni predavači sa velikim praktičnim iskustvom u privredi i prenosu znanja.
 • Definisanje plana implementacije sistema – konsultant daje predlog plana implementacije sistema, koji obuhvata sve aktivnosti do sertifikacije sistema;
 • Razvoj sistemskih dokumenta – radi skraćivanja vremena potrebnog za sticanje sertifikata, konsultant na osnovu analize funkcionisanja organizacije izrađuje nacrte svih sistemskih dokumenata, koje članovi tima reviduju i usaglašavaju sa konsultantima. Dosadašnja praksa je ukazala da se na ovaj način mnogo brže dolazi do željenih rezultata, nego kada obučeni članovi radnog tima pišu procedure od praznog papira, a konsultanti samo proveravaju njihovu usaglašenost sa zahtevima standarda;
 • Obućavanje za primenu dokumenata – predavači sa velikim iskustvom u prenosu znanja zaposlenima iz privrede vrše obuku zaposlenih za primenu dokumenata.
 • Primena dokumenata – primenom sistemskih dokumenata u svakodnevnoj poslovnoj praksi, uspostavlja se sistem i stvara preduslov za njegovu sertifikaciju;
 • Obučavanje internih proverivača – iskusni ocenjivači obučavaju odabrane interne proverivače za obavljanje interne kontrole.
 • Interna provera – obučeni interni proverivači pod nadzorom konsultanata obavljaju prvu internu proveru primene sistema;
 • Priprema za sertifikaciju – klijent bira sertifikaciono telo, otklanjaju se neusaglašenosti utvrđene internom proverom, zakazuje se zvanično ocenjivanje i podnosi zahtev za zvanično ocenjivanje;
 • Sertifikacija – zvanično ocenjivanje koje vrše eksterni ocenjivači i koje se obično sastoji od predocenjivanja i ocenjivanja.

Tekon je pomogao velikom broju laboratorija iz zemlje i inostranstva da sertifikuju svoj sistem kvaliteta saglasno ISO/IEC 17025.