QMS

Reči predsednika Philips - Taiwan:

"Mi smo startovali sa borbom za kvalitet kada smo imali najviše problema. Što je više problema, to je veća potreba za sistemom kvaliteta".

Sistem upravljanja kvalitetom - Quality Management System (QMS) predstavlja opredjeljenje organizacije da svoje poslovanje uskladi  sa svetskim normama poslovanja. Ovo se postiže implementiranjem ISO standarda serije 9000. Standard ISO 9001 je opšti, bazni standard i njim se uređuje opšte poslovanje svake firme, što znači da je ovaj standard primenljiv bez obzira šta je predmet i rezultat poslovanja organizacije: cigla, zgrada, usluga ili dokument.

Razlozi za uvođenje QMS:

 • Unapređenje tržišne pozicije firme (zauzimanje značajnije ili očuvanje trenutne pozicije na tržištu pred nadolazećom konkurencijom);
 • Zahtevi tržišta (implementiranje QMS prema ISO 9001 seriji standarda je postalo neophodan uslov za poslovanje na evropskom tržištu i sve više neophodan uslov za poslovanje na domaćem tržištu);
 • Povećanje efikasnosti poslovnog procesa usled jasno definisanih prava i odgovornosti, statističke kontrole procesa i tačno definisanih linija upravljanja;
 • Povećanje konkurentnosti preduzeća na tržištu kroz:
  • Smanjivanje nivoa škarta – primenom QMS tehnika kao što su poboljšana obuka zaposlenih, preventivno održavanje mašina i uređaja, jasno definisan postupak proizvodnje/pružanja usluga, moguće je smanjiti procenat škarta i do 1%.;
  • Smanjivanje broja reklamacija kupaca;
  • Povećavanje produktivnosti zaposlenih, što je i preduslov za opstanak na tržištu preplavljenom inostranom low-cost konkurencijom;
 • Pojednostavljenje kontrole kvaliteta;

Poslovna praksa u istočnoevropskim zemljama je pokazala da je uvođenje sistema kvaliteta najbolji metod za unapređenje sistema poslovnog menadžmenta u firmi i kontrole nad zaposlenima u firmi.

Koristi od uvođenja i sertifikovanja QMS:

Na osnovu rezultata brojnih ispitivanja koja su sprovedena u svetu na zaposlenima i menadžmentom u firmama koje imaju sertifikovan sistem manadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9000, mogu se očekivati sledeće koristi od uvođenja i sertifikovanja sistema menadžmenta:

 • Olakšana kontrola poslovanja preduzeća (omogućava vlasnicima preduzeća i menadžmentu olakšanu kontrolu poslovanja i svih segmenata poslovnog procesa); 
 • Unapređenje upravljanja preduzećem (utvrđivanje odgovornosti za sve operacije koje su značajne za kvalitet robe/usluge, kao i za poslovanje preduzeća u celini);
 • Povećanje konkurentnosti preduzeća (obezbeđuje se isporuka proizvoda/usluge standardnog kvaliteta, uz smanjivanje mogućnost grešaka i smanjivanje troškova poslovanja i cene proizvoda/usluge i povećava dobit. Uspostavljen i sertifikovan QMS po ISO 9001 sve češće je uslov da organizacija postane dobavljač ili partner vodećih svetskih firmi).
 • Ispunjavanje tehničkih preduslova za izvoz roba i usluga na inostrana tržišta (većina zakonodavnih tela EU, prilikom atestiranja proizvoda ili dodele CE znaka, preduzećima koja su sertifikovana po ISO 9001 pruža olakšice, jer se proizvodi proveravaju ređe i po skraćenom postupku. Sve države koje se priključuju EU treba da imaju u svojoj državi min. 40% firmi koje su implementirale u svoje poslovanje ISO standardizaciju, stoga je pitanje trenutka do kada će firme bez CE znaka i ISO Sertifikata moći da posluju sa Evropom).

Aktivnosti oko uvođenja i sertfikacije QMS:

Saradnja sa nama može vašu organizaciju da dovede do sertifikata veoma brzo. Naš pristup podrazumeva realizaciju sledećih aktivnosti:

 • Analiza početnog stanja – iskusni konsultanti snimaju početno stanje analizom dokumenta, intervjuisanjem relevantnih predstavnika menadžmenta i zaposlnih i obilaskom organizacije i izrađuju elaborat početnog stanja, koji identifikuje sve neusaglašenosti sa zahtevima standarda; 
 • Informisanje menadžmenta – konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom u privredi na jasan i konkretan način upoznaju menadžment organizacije na informativnom predavanju o menadžerskim aspektima standarda i sitema;
 • Obučavanje radnog tima – konsultanti pomažu menadžmentu da formira tim za implementaciju sistema i vrše obuku članova tima za razvoj i primenu sistema. Obuku vrše iskusni predavači sa velikim praktičnim iskustvom u privredi i prenosu znanja.
 • Definisanje plana implementacije sistema – konsultant daje predlog plana implementacije sistema, koji obuhvata sve aktivnosti do sertifikacije sistema;
 • Razvoj sistemskih dokumenta – radi skraćivanja vremena potrebnog za sticanje sertifikata, konsultant na osnovu analize funkcionisanja organizacije izrađuje nacrte svih sistemskih dokumenata, koje članovi tima reviduju i usaglašavaju sa konsultantima. Dosadašnja praksa je ukazala da se na ovaj način mnogo brže dolazi do željenih rezultata, nego kada obučeni članovi radnog tima pišu procedure od praznog papira, a konsultanti samo proveravaju njihovu usaglašenost sa zahtevima standarda;
 • Obućavanje za primenu dokumenata – konsultanti vrše obuku zaposlenih za primenu dokumenata. Obuku vrše predavači sa velikim iskustvom u prenosu znanja zaposlenima iz privrede.
 • Primena dokumenata – primenom sistemskih dokumenata u svakodnevnoj poslovnoj praksi, uspostavlja se sistem i stvara preduslov za njegovu sertifikaciju;
 • Obučavanje internih proverivača – interni proverivači koji se biraju iz redova zaposlenih su zaduženi za kontrolu primene sistema.
 • Interna provera – obučeni interni proverivači pod nadzorom konsultanata obavljaju prvu internu proveru primene sistema;
 • Priprema za sertifikaciju – klijent bira sertifikaciono telo, otklanjaju se neusaglašenosti utvrđene internom proverom, zakazuje se zvanično ocenjivanje i podnosi zahtev za zvanično ocenjivanje;
 • Sertifikacija – zvanično ocenjivanje koje vrše eksterni ocenjivači i koje se obično sastoji od predocenjivanja i ocenjivanja.

Tekon je pomogao velikom broju privatnih i državnih firmi iz Srbije, Republike Srpske i Makedonije da uvedu sistem upravljanja kvalitetom.