Softver

Firma je od nastanka razvila značajan broj softverskih aplikacija. U većini su to bile specijalne softverske aplikacije za rešavanje problema za čije rešavanje je firma bila angažovana. Na ovaj način su razvijene aplikacije za:

  • Optimizaciju eksploatacije na površinskim kopovima – specijalistička softverska aplikacija koja je omogućavala planiranje optimalne proizvodnje sa površinskih kopova krečnjaka i laporca imajući u vidu složeni prostorni raspored različitih klasa kvaliteta;

  • Dijagnostički softver za ocenu efikasnosti korišćenja energije – specijalistički softverski alat koji je baziran na modelu realnog sistema sa relevantnom bazom podataka, omogućavao je da se izvrši ocena efikasnosti korišćenja električne i toplotne energije u privrednim sistemimia ili pojedinačnim objektima i da se identifikuju i grubo kvantifikuju mogućnosti za unapređenje.

  • Optimizacija sistema za daljinsko grejanje – specijalistička sotverska aplikacija koja je bazirana na modelu realnog sistema daljinskog grejanja sa relevantnom bazom podataka, a koja je omogućavala ocenu efikasnosti rada sistema i identifikacijju i grubu kvantifikaciju mogućnosti za unapređenje. Softver je korišćen i za razmatranje različitih razvojnih scenarija (what-if analize), kao i za analizu različitih tehničkih perfomansi delova mreže ili mreže u celini.

Pored specijalističkih aplikacija Tekon se bavio razvojem i primenom poslovnih informacionih sistema u privredi Republike Srbije.

Početkom devedesetih godina Tekon je razvio sopstveni poslovni informacioni sistem, koji je radio preko deset godina u fabrici cementa „NOVI POPOVAC“.

U periodu 2001 – 2002 preduzeće je za potrebe klijenta ŠTAMPA KOMERC razvilo poslovni informacioni sistem za distribuciju štampe i ostalih proizvoda u maloprodajnom distribucionom lancu klijenta, koji je ostvario veliki uspeh skraćivanjem vremena potrebnog za planiranje, pripremu, pakovanje i dostavu robe u maloprodajne objekte.

Nakon reorganizacije firma se više ne bavi razvojem i implementacijom poslovnih informacionih sistema.

U ovom trenutku Tekon sa velikim ponosom ukazuje na sopstvena dva softverska proizvoda:

  • CleanAir – softverska aplikacija za kontinuirani monitoring i procenu uticaja preduzeća na kvalitet vazduha u okolini. Alikacija omogućava pregled i analizu rezultata merenja u realnom vremenu, pregled istorijskih podataka i izradu izveštaja za nadležne organe Republike Srbije (Ministarstvo, Agencija za zaštitu životne sredine i Fond). Izveštaji se generišu za svega nekoliko minuta i po sadržaju i formi apsolutno odgovaraju zakonskim zahtevima. U slučaju da su u kontinuitetu obezbeđeni adekvatne meteorološki podaci softver omogućava analizu uticaja u realnom vremenu (osvežavanje svakih deset minuta) ili analizu uticaja za zadati vremenski period. Aplikacija je razvijena za potrebe JP ELEKTROPRIVRDA SRBIJE i radi u TE NIKOLA TESLA A.

  • WasteBase – softverska aplikacija za evidentiranje, planiranje i upravljanje otpadom nastalim u firmi, za obavljanje raznih analiza tokova otpada i automatsku izradu izveštaja za nadležne organe Republike Srbije (Ministarstvo, Agencija za zaštitu životne sredine i Fond). Izveštaji se generišu za svega nekoliko minuta i po sadržaju i formi apsolutno odgovaraju zakonskim zahtevima.

Dopunske informacije o gore navedenim aplikacijama mogu se preuzeti sa stranica CleanAir i WasteBase.