CleanAir

Za potrebe najveće termoelektrane u Republici Srbiji - TE Nikola Tesla A, Tekon je razvio softversku aplikaciju za monitoring i ocenu uticaja industrijskih objekata na kvalitet vazduha u okruženju.

Aplikacija CleanAir se bazira na realnim kontinuiranim merenjima emisije zagađujućih materija, relevantnih meteoroloških parametara i imisije relevantnih parametara.

Aplikacija omogućava:

  • akviziciju rezultata kontinuiranih merenja emisije zagađujućih materija u realnom vremenu, bez obzira na razuđenost mreže merača (firma po potrebi može da pomogne i pri uspostavljanju hardverskih pretpostavki za akviziciju u realnom vremenu);

  • evidentiranje rezultata merenja u bazi podataka – svi rezultati merenja se čuvaju u centralnoj SQL kompatibilnoj bazi podataka. Baza se prilagođava topologiji mreže merača;

  • izdvajanje podataka – identifikacija, sortiranje i izdvajanje podskupova rezultata merenja koji zadovoljavaju jedan ili više zadatih kriterijuma. Izdvojeni podaci se mogu eksportovati u druge široko prihvaćene formate podataka radi dalje obrade nekim drugim softverom;

  • praćenje podataka u realnom vremenu – pregled svih rezultata merenja na adekvatnim ekranima sa generisanjem relevantnih upozorenja u slučaju prekomerne emisije zagađujućih materija;

  • analize podataka u realnom vremenu ili za zadati interval – aplikacija omogućava analize izmerenih podataka u realnom vremenu ili za zadati interval. Pored predefinisanih analiza softver omogućava eksport podataka u raznim opšte prihvaćenim formatima radi dalje obrade drugim softverskim alatima;

  • procena uticaja u realnom vremenu ili za zadati vremenski period – CleanAir omogućava na bazi kontinuiranog praćenja emisije zagađujućih materija, relevantnih meteoroloških parametara i merenja imisije zagađujućih materija procenu uticaja izvora zagađivanja na kvalitet vazduha u okolini;

  • generisanje izveštaja za nadležne organe – CleanAir omogućava kreiranje izveštaja za nadležne organe Republike Srbije (Ministarstvo, Agencija za zaštitu životne sredine i Fond) koji po sadržaju i formi odgovaraju zakonskim zahtevima. Moguće je prilagođavanje izveštaja drugim nacionalnim standardima.

 

cleanair