WasteBase

Za potrebe JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, u cilju unapređenja evidencije otpada i procesa upravljanja otpadom Tekon je razvio softversku aplikaciju WasteBase za evidentiranje i upravljanje otpadom u preduzeću i njegovim delovima.

WasteBase je distribuirani informacioni sistem za upravljanje industrijskim otpadom, u skladu sa tekućim propisima zemlje, koristeći evropske standarde.

Aplikacija omogućava:

  • Jedinstvenu evidenciju kretanja otpada u celom preduzeću bez obzira na njegovu razgranatost i broj postrojenja;
  • Korišćenje uprošćenje i odomaćene klasifikacije otpada u internoj komunikaciji i izveštavanju u okviru preduzeća i zakonom propisane klasifikacije u svim eksternim komunikacijama i izveštavanju pri čemu softver automatski konvertuje jednu u drugu i obratno; 
  • Evidenciju otpada saglasno važećoj EU klasifikaciji otpada - EWC (European Waste Catalogue);
  • Analizu podataka o kretanju otpada od mesta nastanka do mesta napuštanja preduzeća ili rešavanja ne neki drugi po životnu sredinu prihvatljiv način;
  • izdvajanje podataka – identifikacija, sortiranje i izdvajanje podskupova rezultata merenja koji zadovoljavaju jedan ili više zadatih kriterijuma. Izdvojeni podaci se mogu eksportovati u druge široko prihvaćene formate podataka radi dalje obrade nekim drugim softverom;
  • Praćenje finansijskih parametara u vezi sa upravljanjem otpadom (troškovi i prihodi);
  • Automatsko upozoravanje korisnika na pretstojeće aktivnosti na osnovu kalendara karekterizacije otpada i korisnički definisanim alarmima radi podsećanja na pojedinačne aktivnosti;
  • Olakšanu kontrolu privremeno uskladištenog otpada u okviru preduzeća;
  • Olakšanu komunikaciju sa nadležnim predstavnicima relevantnih inspekcija;
  • Gotovo trenutnu izradu izveštaja za nadležne organe (Ministarstvo, Agencija za zaštitu životne sredine i Fond), koji po sadržaju i formi odgovaraju zakonskim zahtevima. Moguće je prilagođavanje izveštaja drugim nacionalnim standardima.