Životna sredina

Preduzeće je veoma aktivno u oblasti zaštite životne sredine. U periodu od 2000. godine radeći samostalno ili u saradnji sa poznatim konsultantskim kućama firma je ostvarila nekoliko značajnih rezultata. U ovom periodu razvili smo sistem za monitoring uticaja industrijskih postrojenja na kvalitet vazduha u okruženju (Clean Air) i informacioni sistem za upravljanje otpadom (WasteBase). Pored toga smo u saradnji sa inostranim konsultantima dali doprinos izradi prvog lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine za grad Pančevo i koncipiranju nacionalne agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Iz ove oblasti preduzeće pruža sledeće usluge:

 • Ispitivanje stanja životne sredine (tip I i tip II)
 • Environment due diligence
 • Procena uticaja na životnu sredinu
 • Procena rizika od hemijskog udesa
 • Projektovanje i implementaciju sistema zaštite životne sredine (EMS) saglasno zahtevima ISO 14001 standarda
 • Izrada strateških studija iz oblasti životne sredine
 • Analiza stepena usaglašenosti sa važećim zakonskim propisima
 • Projektovanje i implementacija sistema za monitoring stanja životne sredine
 • Projektovanje i implementacija informacionih sistema iz oblasti životne sredine
 • Studije i projektovanje sistema za upravljanje otpadom
 • Studije izvodljivosti
 • Studije isplativosti
 • Analize troškova i planiranje procesa usaglašavanja sa zahtevima IPPC direktive
 • Izrada planova upravljanja otpadom u industrijskim postrojenjima